Правила оформлення та подання рукописів - Організація І методика аудиту

^ Правила оформлення та подання рукописів
1. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами.

2. В збірник приймаються статті обсягом 6-8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Рукописи статей, які не дотримані вказаних обсягів, до розгляду не приймаються.

3. Разом з рукописом подаються витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії з рекомендацією щодо публікації статті і рецензія члена редколегії.

4. Статті подаються на дискеті та паперовому носії (2 примірники,). Текстовий редактор – Word for Windows 6.0 або 7.0 (російська версія).

5. Розмір аркушу: 148х210 (А5).

6. Поля: верхнє, ліве, праве – 1.5 см, нижнє – 1.7 см.

7. Пропонуються такі розміри шрифтів:

- для переліку джерел (через 1 інтервал, слово “Перелік“ не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

8. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

9. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

10. УДК, прізвище (а) автора (-ів), назва статті, рядки тексту анотації, вирівнюються по лівому краю сторінки.

11. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка.

Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –7; дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12.

12. Додатково подаються окремими файлами рисунки..

13. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (-ів), рядком з прізвищем автора (-ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 1,5 інтервали.

14. Переноси в назві доповіді не допускаються.

15. Анотація друкується на мові статті та на англійській мові.

16. Для сторонніх осіб – авторська довідка.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.

Статті направляти за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Соборна,11, НУВГП, редколегії збірника “Вісник НУВГП”. Тел. для довідок – 22-24-31, Шалупіна Тетяна Георгіївна. Електронна адреса: T.G.Shalupina@nuwm.rv.ua


Зразок оформлення

УДК 657.1.001.52


Суха О.Р., к.е.н., доцент, Дяченко А.І., ст. 4 курсу ФЕіП (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)


^ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ


У статті розглядається стан розвитку внутрішнього аудиту в Україні у порівнянні із зовнішнім аудитом.


^ The article analyses the situation around internal audit in compare with outside ( independent ) audit.


Перехід економіки України до ринкових відносин призвів до радикальних змін в плануванні, обліку та контролю виробничо-господарської діяльності суб’єктів господарювання, трансформації системи управління комерційними організаціями…..

1.Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. (в редакції змін від 14.09.2007 р.). 2. Давидов Г.М Аудит: Навч. посібник .– 2-ге видання, перероб. і доп. –

Товариство "Знання", КОО, 2001 р. – 363 с……


Додаток 5

^ ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ І СТРУКТУРИ СТАТЕЙ

збірника наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції»

Тематика збірника

Збірник є фаховим виданням, в якому публікуються статті економічної тематики, що містять нові теоретичні та практичні результати наукових досліджень.

В збірнику є такі розділи:

Структура статті: анотація, вступ, основна частина, список використаних джерел.

Анотація друкується абзацним відступом курсивом і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Після анотації потрібно вказати ключові слова статті.

Основна частина статті повинна відповідати вимогам ВАК України до фахових видань та публікацій і обов'язково вміщувати наступні структурні елементи: 1. Вступ (постановка про­блеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями). 2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор). 3. Методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття). 4. Постановка завдання (формулювання цілей статті). 5. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). 6. Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку).

Заголовки структурних елементів основної частини не друкують. Кожний елемент тексту друкують з абзацного відступу в підбір до тексту, виділяючи жирним шрифтом перші два-три слова першого речення. Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією.

Збірник «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції» видається щоквартально. Матеріали чергового збірника формуються до 25 березня, 25 червня, 25 вересня та до 25 грудня.

Правила оформлення та прийому рукописів:

 1. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами.

 2. В збірник приймаються статті обсягом 6-8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Рукописи статей, в яких не дотримані вказані обсяги, до розгляду не приймаються.

 3. Разом з рукописом подаються витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії з рекомендацією щодо публікації статті і рецензія члена редколегії, квитанція про оплату статті.

 4. Статті подаються на дискеті та паперовому носії (2 примірники). Текстовий редактор - Times NEW ROMAN 6.0 або 7.0 (російська версія).

 5. Розмір аркушу: 148-210 (А5)

 6. Поля: верхнє, ліве, праве - 1,5 см, нижнє - 1,7 см.

7. Пропонуються такі розміри шрифтів: «Times NEW ROMAN»; для УДК - 10 кегель, великі літери, напівжирний; для заголовку статті - 10 кегель, великі літери, напівжирний; для прізвищ авторів - 10 кегель, напівжирний; для назви організації і міста - 10 кегель, нормальний; для анотації, (3-4 рядки через 1 інтервал) - 10 кегель, курсив; для заголовків розділів в тексті - 10 кегель, напівжирний; для основного тексту - 10 кегель, нормальний; для переліку джерел (через 1 інтервал, посередині слово «Бібліографія») - 9 кегель, нормальний; назви статей, книг тощо - напівжирним.

 1. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

 2. Абзацний відступ від основного тексту - 0,5 см.

10. УДК, прізвище (-а) автора (-ів), рядки тексту анотації та ключові слова вирівнюються за лівим краєм сторінки, назва статті - розміщується в центрі сторінки.

11. Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул - в кінці рядка. Розмір формул такий; основний - 12; крупний індекс - 7; дрібний індекс - 5; крупний символ - 18; дрібний символ - 12.

 1. Додатково подаються окремими файлами рисунки (рисунки згруповані).

 2. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (-ів), рядком із прізвищем автора (-ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та, текстом, текстом та переліком джерел - віддаль повинна бути в 2 інтервали.

 3. Переноси в назві статті не допускаються.

15. Анотація друкується на мові статті та на англійській мові.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.

Статті направляти за адресою: 33000, м. Рівне, вул.. Соборна, 11, НУВГП, редколегія збірника «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону; фінансова політика та інвестиції».

Вартість 1 сторінки - 10 гривень.

Реквізити: Код: 02071116; Розрахунковий рахунок: 35223001000050

УДК в Рівненській області м. Рівне; МФО 833017

Тел. для довідок:

22-24-59 - Павлов Володимир Іванович, 22-24-59 – Меліхова Тамара Леонтіївна.

Навчальне видання


^ Суха Олена Ростиславівна

Організація і методика аудиту

Навчально – методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни


Друкується в авторській редакції


Підписано до друку .2009 р. Формат 60Х 84

Папір друкарський № 1. Гарнітура Times. Друк різографічний.

Ум.-друк. арк. . Обл.-вид. арк. .

Тираж прим. Зам. №


Редакційно-видавничий центр

Національного університету

водного господарства та природокористування

33028, Рівне, вул. Соборна,11.


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції РВ № 31 від 26.04.2005 р.
4079812559478738.html
4079967279175318.html
4080120496415966.html
4080311028667077.html
4080487708682274.html