Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 4, ст. 20 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 583-xii ( 583-12 ) від 25. 12. 90, Ввр, 1991, n 4, ст. 21 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон - страница 2


населених пунктах; ( Пункт 26 частини першої статті 10 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від

06.04.2000 )

27) забезпечувати громадський порядок під час проведення

масових заходів комерційного характеру на кошти організацій або

осіб, які їх проводять;

28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в

суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону

приміщень суду, виконання функції щодо державного захисту суддів,

працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового

процесу. ( Частину першу статті 10 доповнено пунктом 28 згідно із

Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )

Працівник міліції на території України незалежно від посади,

яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до

нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про

події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі

безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходів до

попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання

допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання

осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити

про це в найближчий підрозділ міліції. ( Статтю 10 доповнено

частиною другою згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 )


Стаття 11. Права міліції


Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається

право:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують

громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що

перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці

усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні

порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати

передбачені цим Законом заходи примусу;

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи,

необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і

контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини

та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в

разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати

їх приводу у встановленому законом порядку;

4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають

профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених

законодавством, виносити їм офіційне застереження про

неприпустимість протиправної поведінки;

5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього

приміщеннях:

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які

переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які

ухиляються від виконання кримінального покарання, - на строки і в

порядку, передбачені законом;

осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту,

- на строк, встановлений органом попереднього розслідування,

прокурором, судом, але не більше десяти діб;

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для

складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання

не можуть бути вирішені на місці, - на строк до трьох годин, а у

необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин

правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово

прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання;

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без

опікування, - на строк до передачі законним представникам або до

влаштування у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили

суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає

кримінальна відповідальність, - до передачі їх законним

представникам або направлення у приймальники-розподільники, але не

більш як на 8 годин;

осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника

міліції, - до розгляду справи суддею; ( Абзац шостий пункту 5

статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2484-12 від

19.06.92, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )

осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп'яніння,

якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або

якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли

завдати шкоди оточуючим або собі, - до передачі їх в спеціальні

медичні заклади або для доставки до місця проживання, а при

відсутності таких - до їх витвереження;

осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, - на строк до

30 діб з санкції прокурора;

осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про

направлення на примусове лікування від хронічного алкоголізму або

наркоманії, - на строк до 3 діб;

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під

ознаки злочину або адміністративного правопорушення, - до передачі

їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних

Силах України або військового командування; ( Абзац десятий пункту

5 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 743-IV

( 743-15 ) від 15.05.2003 )

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і

створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих,

- до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24

години;

6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті,

речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати

документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або

використані на шкоду їх здоров'ю;

7) складати протоколи про адміністративні правопорушення,

провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і

документів, застосовувати інші передбачені законом заходи

забезпечення провадження у справах про адміністративні

правопорушення;

8) у випадках, передбачених Кодексом України про

адміністративні правопорушення, накладати адміністративні

стягнення або передавати матеріали про адміністративні

правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських

судів, громадських об'єднань або трудових колективів;

9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням

слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити

та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального

законодавства;

10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених

законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-,

кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з

метою розкриття злочинів;

11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і

відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у

вчиненні злочину або за бродяжництво, взяті під варту,

звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб, підданих

адміністративному арешту;

12) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний

засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;

13) вести профілактичний облік правопорушників,

криміналістичний та оперативний облік в обсязі, структурі й

порядку, що визначаються завданнями, покладеними на міліцію цим

Законом;

14) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів

цивільних повітряних, морських і річкових суден, засобів

залізничного та автомобільного транспорту згідно з чинним

законодавством; ( Пункт 14 статті 11 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 2484-12 від 19.06.92 )

15) входити безперешкодно у будь-який час доби:

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і

організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою

припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні

злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;

б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у

разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує

життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших

надзвичайних обставинах;

в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під

адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання

встановлених судом обмежень. ( Підпункт "в" пункту 15 частини

першої статті 11 в редакції Закону N 2537-III ( 2537-14 ) від

21.06.2001 )

У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити

заходів до їх подолання, передбачених цим Законом;

16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших

приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в

приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про

це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян,

громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання

осіб, які його вчинили;

17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств,

установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань

громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що

становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах

про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від

банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у

порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і

банківську діяльність" ( 2121-14 ); ( Пункт 17 статті 11 в

редакції Закону N 2932-12 від 26.01.93, із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002 )

18) повідомляти з метою профілактичного впливу державним

органам, громадським об'єднанням, трудовим колективам і

громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею

адміністративного правопорушення;

19) вносити відповідним державним органам, громадським

об'єднанням або службовим особам, підприємствам, установам,

організаціям обов'язкові до розгляду подання про необхідність

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

20) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або

забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти

з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки,

охорони життя і здоров'я людей;

21) обмежувати або забороняти у випадках затримання

злочинців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що

загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на

окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів; зупиняти

транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху,

наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту

або забруднення ним навколишнього середовища, а також при

наявності даних про те, що він використовується з протиправною

метою; оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи

на право користування й керування ними, дорожні листи і

відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним

документам; проводити технічний огляд автомототранспорту;

організовувати при необхідності медичний огляд водіїв,

затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами

осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають

документів на право керування або користування транспортними

засобами, позбавляти водіїв у передбачених законодавством випадках

права керування транспортними засобами;

використовувати передбачені нормативними актами технічні

засоби для виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху,

забороняти експлуатацію транспортних засобів, технічний стан яких

загрожує безпеці дорожнього руху чи навколишнього середовища або

номери агрегатів яких не відповідають записам у реєстраційних

документах; затримувати і доставляти у встановленому порядку

транспортні засоби для тимчасового зберігання на спеціальних

майданчиках чи стоянках;

відвідувати підприємства, установи й організації для

виконання контрольних і профілактичних функцій щодо забезпечення

безпеки дорожнього руху;

вимагати від відповідних організацій усунення порушень правил

утримання шляхів, обмежувати або забороняти проведення

ремонтно-будівельних та інших робіт, інших заходів на вулицях і

автомобільних шляхах, якщо при цьому не додержуються вимоги по

забезпеченню громадської безпеки;

22) анулювати виданий підприємству, установі й організації

дозвіл на придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів,

вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин при

невиконанні встановлених правил користування і поводження з ними

або при недоцільності їх дальшого зберігання, вилучати при

необхідності зазначені предмети, опечатувати склади, бази й

сховища, закривати стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та

піротехнічні підприємства, магазини, що торгують зброєю і

боєприпасами, до усунення порушень відповідних правил;

анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та

боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями,

вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші

одурманюючі засоби, хворіють на психічні захворювання, та в інших

випадках, передбачених законодавством;

оглядати з участю адміністрації підприємств, установ,

організацій приміщення, де знаходяться зброя, боєприпаси,

вибухові, наркотичні та сильнодіючі хімічні, отруйні та

радіоактивні речовини і матеріали, з метою перевірки додержання

правил поводження з ними;

оглядати зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а

також місця їх зберігання;

23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі,

заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками

підробки, знищувати ці предмети, речі та документи або передавати

їх за призначенням у встановленому порядку;

24) проводити з участю адміністрації підприємств, установ і

організацій огляд виробничих, складських та інших службових

приміщень і територій з метою перевірки охорони державного і

колективного майна, додержання правил продажу товарів і надання

послуг населенню;

вимагати від матеріально відповідальних і службових осіб

підприємств, установ і організацій відомості та пояснення по

фактах порушення законодавства, проведення документальних і

натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та

фінансово-господарської діяльності; витребувати і при необхідності

вилучати документи, зразки сировини й продукції, опечатувати каси,

приміщення і місця зберігання документів, грошей та

товарно-матеріальних цінностей;

25) користуватися безплатно всіма видами громадського

транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім

таксі), а також попутним транспортом. Працівники підрозділів

міліції на транспорті у межах обслуговуваних дільниць, крім цього,

мають право на безплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських

суднах. Під час службових відряджень працівники міліції мають

право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і

розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення і

посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок

вони забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності

місць;

26) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що

належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім

транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших

представництв іноземних держав, міжнародних організацій,

транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до

місця події, стихійного лиха, доставки в лікувальні заклади осіб,

які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування

правопорушників та їх доставки в міліцію.

Використання з цією метою транспортних засобів, що належать

підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно.

Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту

громадян здійснюється відповідно до вимог статті 25 цього Закону

та інших актів чинного законодавства;

27) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і

безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і

організаціям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх

згодою. ( Пункт 27 статті 11 в редакції Закону N 2484-12 від

19.06.92 )

28) користуватися безплатно засобами масової інформації з

метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх

вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб,

які пропали безвісти, та з іншою метою, що пов'язана з

необхідністю подання допомоги громадянам, підприємствам, установам

і організаціям у зв'язку з виконанням міліцією покладених на неї

обов'язків.

Службові особи, які без поважних причин відмовились подати

допомогу працівникові міліції в реалізації його прав, передбачених

пунктами 24-28 статті 11, підлягають відповідальності за чинним

законодавством;

29) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають

допомогу в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю;

30) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та

зброю;

31) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я

особам, взятим під захист, відповідно до чинного законодавства

зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про

небезпеку. ( Статтю 11 доповнено пунктом 31 згідно із Законом

N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 )

При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття

злочинів у сфері податкового законодавства права, передбачені

цією статтею, надаються виключно органам податкової міліції у

межах їх компетенції. ( Статтю 11 доповнено частиною згідно із

Законом N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з

1 квітня 2001 року)


Р о з д і л III


^ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ,

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ


Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного

впливу, спеціальних засобів і вогнепальної

зброї


Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу,

спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку,

передбачених цим Законом.

Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо

дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні

засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня

загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу,

спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками

вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками

інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового

нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції,

або збройного нападу чи збройного опору.

У разі неможливості уникнути застосування сили вона не

повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на

міліцію обов'язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання

шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. При завданні

шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в

найкоротший строк.

Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів примусу

працівник міліції рапортом доводить до відома безпосереднього

начальника.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування

фізичного впливу і спеціальних засобів, а також про всі випадки

застосування зброї працівник міліції зобов'язаний негайно і

письмово повідомити своєму начальникові для сповіщення

прокуророві.

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі

спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність,

4100882107940223.html
4101020530715167.html
4101119457385416.html
4101233821166965.html
4101310266195799.html