Кабінетом Міністрів України юм. Азаров " " 2012 р кодекс - страница 2


здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

встановлення порядку віднесення міст до відповідних груп цивільного захисту, а суб’єктів господарювання до відповідних категорій цивільного захисту;

віднесення міст до груп цивільного захисту, затвердження їх переліку;

створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визначення їх обсягу і порядку використання;

вжиття заходів для забезпечення готовності єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період;

визначення порядку переведення єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

залучення сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гуманітарних операцій за межами України;

забезпечення здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайних ситуацій;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період;

забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

визначення мобілізаційного завдання для задоволення потреби цивільного захисту та порядку накопичення, зберігання і використання мобілізаційних резервів для потреб цивільного захисту в особливий період;

визначення порядку підготовки та здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів із використанням озброєння і військової техніки;

визначення порядку розроблення планів цивільного захисту на особливий період;

затвердження щорічного плану основних заходів цивільного захисту України та плану комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту;

визначення порядку навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Стаття 23. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, реалізують державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення

1. Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, безпосереднє керівництво єдиною державною системою цивільного захисту та координація дій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

2. До системи центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, входять підпорядковані сили цивільного захисту, навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я (медичні підрозділи), (далі – органи та підрозділи цивільного захисту).

3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту належить:

організація планування та здійснення відповідно до компетенції заходів цивільного захисту;

створення підпорядкованих сил цивільного захисту, забезпечення їх функціонування та постійної готовності до дій за призначенням, а також до дій в умовах воєнного стану;

керівництво діяльністю суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, організація в установленому порядку їх фінансового, матеріально-технічного та медичного забезпечення;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж;

керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та роботами з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координація діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з цього питання;

одержання від центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформації, яка необхідна для виконання покладених завдань у сфері цивільного захисту;

здійснення безпосереднього управління заходами щодо переведення єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

участь у розробленні мобілізаційного плану держави;

здійснення планування заходів цивільного захисту на особливий період;

розгортання у разі проведення мобілізації (цільової мобілізації) спеціальних формувань, призначених для виконання окремих завдань цивільного захисту міст, віднесених до груп цивільного захисту, та суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту;

здійснення прихованого управління заходами з переведення єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

ведення обліку осіб, які проходять службу цивільного захисту, а також тих, які уклали контракти про проходження такої служби в особливий період та у разі оголошення цільової мобілізації, у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;

визначення потреби фінансових та матеріально-технічних ресурсів органів та підрозділів цивільного захисту для виконання ними завдань особливого періоду та у разі проведення цільової мобілізації, подання відповідних пропозицій до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку;

створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснення координації, організації та методичного керівництва щодо визначення стану готовності функціональних та територіальних підсистем до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період;

ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів;

здійснення методичного керівництва та прийняття у межах своєї компетенції рішень щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту та утримання його у стані готовності до використання за призначенням;

організація ведення та здійснення державного обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

організація проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту;

розгляд та погодження документів щодо виключення сховищ і протирадіаційних укриттів з фонду захисних споруд цивільного захисту;

здійснення контролю за безпечними умовами повсякденної службової діяльності та проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, відновлювальних робіт особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

організація та здійснення оповіщення, інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, контроль за створенням та функціонуванням систем оповіщення;

впровадження та забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

підготовка проекту переліку міст, віднесених до груп цивільного захисту;

організація проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

участь у формуванні державного оборонного замовлення;

організація навчання з питань цивільного захисту посадових осіб, зокрема керівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання;

здійснення наукового та науково-технічного забезпечення заходів цивільного захисту, залучення у встановленому порядку до проведення науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів і наукових установ, а також окремих наукових працівників та фахівців;

здійснення нормативного регулювання у сфері цивільного захисту, організація розроблення, розгляд та затвердження програм з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, організація та контроль за їх виконанням;

встановлення за погодженням з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування мережі навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту та ведення їх реєстру;

забезпечення реалізації державної політики з профілактики травматизму невиробничого характеру;

забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контролю за її збереженням в органах та підрозділах, що належать до сфери його управління;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері цивільного захисту;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

4. Окремі повноваження у сфері цивільного захисту здійснюються центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, реалізацію державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення.

Повноваження таких органів виконавчої влади визначаються цим Кодексом та іншими законами.

Стаття 24. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади

1. До повноважень інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту належить:

забезпечення цивільного захисту у сфері суспільного життя, в якій реалізує державну політику відповідний орган виконавчої влади;

здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;

забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними функціональними підсистемами;

розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм і планів заходів з питань цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб’єктів господарювання, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та інших суб’єктах господарювання, які належать до сфери їх управління, що можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, суб’єктами господарювання, основна діяльність яких спрямована або може бути спрямована на виконання завдань із попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

визначення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, загальної потреби у захисних спорудах цивільного захисту для суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

організація здійснення заходів щодо створення, утримання та використання фонду захисних споруд цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд цивільного захисту державної власності, які перебувають на балансі суб’єктів господарювання приватної форми власності;

організація проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;

виключення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сховищ та протирадіаційних укриттів з фонду захисних споруд цивільного захисту;

віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку;

організація створення автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення на об’єктах підвищеної небезпеки, які належать до сфери їх управління;

здійснення методичного керівництва суб’єктами господарювання, які належать до сфери їх управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимог;

створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, а також суб’єктів господарювання, які належать до сфери їх управління;

розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, які належать до сфери їх управління;

здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

2. Організація заходів цивільного захисту у функціональних підсистемах і забезпечення техногенної та пожежної безпеки у сфері суспільного життя, в якій реалізує державну політику міністерство та інший центральний орган виконавчої влади, здійснюється підрозділами з питань цивільного захисту, які створюються такими органами у складі їх апаратів чисельністю, що забезпечує виконання покладених на них завдань і функцій.

3. Положення про підрозділи з питань цивільного захисту центрального органу виконавчої влади затверджується відповідним центральним органом виконавчої влади.

4. У центральних органах виконавчої влади, які не створюють функціональні підсистеми, призначаються працівники з питань цивільного захисту та пожежної безпеки.

5. Основні функції з питань цивільного захисту, що належать до компетенції, також визначаються в положенні про центральний орган виконавчої влади.

Стаття 25. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить:

забезпечення цивільного захисту на відповідній території;

забезпечення виконання завдань створеними ними територіальними підсистемами та їх ланками;

забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, що можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, які належать до сфери їх управління;

розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, проведення її модернізації та забезпечення функціонування;

організація здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, створення медичних формувань Державної служби медицини катастроф, необхідних для надання медичної допомоги та життєзабезпечення населення;

контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій;

розроблення та здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, які належать до сфери їх управління в особливий період;

підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органові виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

віднесення відповідно до основних показників суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорії та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного та хімічного контролю та розвідки;

взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо виконання завдань цивільного захисту;

організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок цих дій;

забезпечення соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

створення на регіональному та місцевому рівні комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та у разі виникнення надзвичайних ситуацій — спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, зокрема керівників та їх заступників, та здійснення підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях;

організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

планування та організація роботи щодо дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд;

розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, які належать до сфери їх управління;

здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених цим Кодексом та іншими законами.


2. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту належать:

забезпечення цивільного захисту на відповідній території;

забезпечення виконання завдань створеними ними ланками територіальних підсистем;

забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, які належать до сфери їх управління, що можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

керівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням;

створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, проведення її модернізації та забезпечення функціонування;

4103934479909378.html
4104126130949551.html
4104230274590031.html
4104371770481095.html
4104465305285064.html